Interveniëren met Impact

Maximaliseer jouw interventiekracht in samenwerking

Je bent ervaren in het begeleiden van samenwerkingsprocessen in organisaties. Je bent teamcoach, leidinggevende, HR professional of consultant: kortom interventionist in taaksystemen. Het doel is steeds het taaksysteem te faciliteren in het ontwikkelen van de samenwerking en autonomie zodat met plezier de beste resultaten gehaald worden. Je hebt al veel geïnvesteerd in je eigen ontwikkeling en bent klaar om jouw expertise naar een hoger niveau te tillen. Van medior naar senior niveau. Je zoekt daarmee naar een perspectief dat jou helpt veel meer rendement uit je interventies te halen. Je wilt van maximale waarde zijn voor jouw opdrachtgevers of de organisatie waarin je werkt. Je weet dat harder werken hierin niet het antwoord is. Je bent daarin nieuwsgierig naar systeemdenken en systemisch kijken als perspectief om de dynamiek in een organisatie te doorgronden en functioneel te beïnvloeden.

Accreditatie-opleiding-Tachles

Kenmerken van een kundige interventionist

Groepsdynamiek kunnen doorgronden en herkennen

Het is belangrijk dat je leert hoe taaksystemen zich bewegen. Deze beweging en ontwikkeling van taaksystemen kent een eigen logica en tempo. Hoe meer je die herkent en begrijpt, hoe zelfverzekerder, trefzekerder en rustiger je kunt interveniëren: ook als het spannend wordt.

Alleen contracten die echt verschil maken

Er is veel ervaring en expertise van taaksystemen nodig om alleen dát aanbod te doen waarvan je zeker weet dat het verschil gaat maken in de organisatie als geheel. ‘U vraagt wij draaien’ levert nooit die impact die de organisatie werkelijk verder helpt. De senior interventionist is zelf dusdanig autonoom dat het aanbod het taaksysteem werkelijk helpt te groeien in autonomie en effectiviteit. Of dat nu een individu, team, afdeling of organisatie als geheel is.

Omgaan met zondebokken en andere stereotype rollen

Taaksystemen wijzen onbewust stereotype rollen toe aan individuele leden. De rol van de leider, de nar, de regelaar, de verzorger, en bijvoorbeeld de rol van de zondebok. Een onervaren interventionist zal de aandacht richten op het begeleiden van het systeemlid met de zondebokrol. Een senior interventionist weet de zondebokdynamiek te keren en het taaksysteem als geheel te faciliteren in het insluiten van alle leden. 

Jezelf als representant kunnen waarnemen

Een taaksysteem is iets anders dan een optelsom van de individuele leden. Als je jezelf leert waarnemen als representant van het systeem als geheel, ga je interventies doen die naadloos aansluiten bij de dynamiek van het systeem. Dit geldt overigens voor álle betrokkenen. Iedereen heeft deze informatie tot zijn beschikking. Het leren gebruiken van deze informatie is een belangrijke vaardigheid voor alle betrokkenen. Als interventionist geef je het voorbeeld en creëer je de ruimte voor alle leden om zichzelf als representant van het taaksysteem waar te nemen. Dit geeft een boost aan de effectiviteit in het taaksysteem.

Omgaan met autoriteit issues in taaksystemen

Elk systeem kent een ordening. En in vrijwel alle systemen is gedoe rondom ordening. Issues rondom leiden en volgen -oftewel autoriteit- blijven niet beperkt tot de leidinggevende of leden onderling; ze richten zich ook op de interventionist. De senior interventionist herkent deze dynamiek en weet er dusdanig mee te werken zodat leden binnen het taaksysteem leren functioneel te volgen en functioneel leiding te nemen. 

Een intensief leertraject

Gevorderde thema's

De meeste interventionisten leggen eerst fundament onder hun aanpak en waarneming van het team of ander taaksysteem. De eerste tijd heb je je handen vol aan het komen tot een programma of methode, en het hanteren van de dynamiek in het taaksysteem als geheel. Na verloop van tijd, ervaar je dat je toe bent aan een fundamentele nieuwe stap. De aanpak die voorheen goed voor je werkte, voelt ineens niet goed meer. Het gaat schuren. Dat komt omdat je meer zicht hebt gekregen op de -soms weerbarstige- systeemdynamiek in het moment, maar nog niet de handvatten en tools hebt om hier mee te werken. Het vraagt enerzijds van je dat je in staat bent jezelf te reguleren; de innerlijke plek vanuit waar je je interventie doet maakt een groot verschil voor de impact ervan. Anderzijds vraagt het van je dat je jouw expertise op gevorderde thema's in systeemdynamiek uitbouwt. Denk daarbij aan thema's rondom autoriteitsissues en stereotype rollen in samenwerking zijn domein voor de ervaren interventionist. Ook het contract met je opdrachtgever en het systeem speelt een belangrijke rol. Deze onderwerpen zitten in het programma opgenomen.

Als je besluit de leergang Interveniëren met Impact te volgen, stap je in een intensief leertraject. Opleidingsdagen, supervisie, intervisie en individuele coaching maken deel uit van het programma. Het resultaat is dat je met vertrouwen en ontspannen taaksystemen in ontwikkeling weet te krijgen waardoor het best mogelijke -gezamenlijke- resultaat gehaald wordt. Succesvol interveniëren vraagt van jou dat je bereid bent je persoonlijk leiderschap te nemen als basis voor leiderschap in samenwerking. Je fungeert hiermee als voorbeeld voor alle leden van het taaksysteem waarmee je werkt.

Interessant?

En benieuwd of deze opleiding iets voor jou is? In een vrijblijvend verkenningsgesprek kunnen we met je meedenken en je advies geven.

Anderen over deze opleiding

De opleiding

Systeem Interventie Methode

In de Systeem Interventie Methode (SIM) komen systeemdenken en systemisch kijken samen in één aanpak. Jij als interventionist leert duurzaam interactiepatronen doorbreken passend bij de systeemontwikkelfase van het taaksysteem waarmee je werkt. Je richt je steeds op het richten van de beschikbare potentie of energie van het systeem op de taak. Het resultaat is een toegenomen autonomie, resultaat en onderlinge verbinding tussen de leden van het systeem.

We richten ons op het geheel (het team, afdeling of organisatie) en de patronen van gedrag. Veel minder op de afzonderlijke onderdelen (de individuen of sub teams). Wel koppelen we de psychologie van het individu aan die van het taaksysteem zodat individueel gedrag begrijpelijk wordt in de context van het taaksysteem als geheel.

Middels de 4 Interventiezones koppelen we bovenstroom en onderstroom dusdanig aan elkaar, dat ze in de praktijk het fundament vormen onder interventies met impact.

In de bovenstroom ligt de focus op doelen, resultaten en rollen. De onderstroom gaat over die onderliggende krachten die het lastig of juist gemakkelijk maken om met elkaar de doelen of resultaten te bereiken. Interactiepatronen, gevoelens, gedachtes, fysieke sensaties en de geschiedenis van een taaksysteem behoren tot het domein van de onderstroom: ze zijn bepalend voor de effectiviteit, maar zijn meestal onbesproken.

Je leert jezelf als instrument in te zetten om de onderstroom bespreekbaar te maken. Je leert hierbij aansluiten bij de ontwikkelfase van het taaksysteem. Je bekwaamt je in het observeren van de – vaak lastig opmerkbare – patronen van de onderstroom. Je oefent met deze op een constructieve manier aan de orde te stellen en wordt vaardig in het doen van interventies. De beschikbare energie komt vrij en kan gericht worden op de doelstelling van het team, de afdeling of organisatie als geheel.

Alle (praktische) informatie over deze opleiding

Systeem Interventie Methode

In de Systeem Interventie Methode (SIM) komen systeemdenken en systemisch kijken samen in één aanpak. Jij als interventionist leert duurzaam interactiepatronen doorbreken passend bij de systeemontwikkelfase van het taaksysteem waarmee je werkt. Je richt je steeds op het richten van de beschikbare potentie of energie van het systeem op de taak. Het resultaat is een toegenomen autonomie, resultaat en onderlinge verbinding tussen de leden van het systeem.

Het fundament onder de SIM wordt gevormd door: 

 • 4 interventiezones waarin bovenstroom en onderstroom samenwerken.
 • Interventiedriehoek als instrument om interactiepatronen bewust te maken en doorbreken of te versterken
 • Nadrukkelijke aansluiting bij de systeem ontwikkelfase van het beoogde systeem
 • Basis houding van de ervaren interventionist: zelfregulatie vanuit je vrije innerlijke plek
4 Interventiezones

Je leert de 4 interventiezones effectief toepassen in de praktijk. Hiermee leer je in zowel de ‘bovenstroom’ als de ‘onderstroom’ welke interventies het grootste rendement opleveren. Je leert hierin:

 • Heldere kaders scheppen als basis voor eigenaarschap bij het taaksysteem.
 • Jezelf als instrument te gebruiken voor de beste interventies.
 • Ineffectieve interactiepatronen herkennen, benoemen en doorbreken.
 • Effectieve interactiepatronen aanreiken aan het taaksysteem.
Fases Taaksysteem ontwikkeling

Je leert hoe een taaksysteem zich ontwikkelt. Je leert welke competenties in elke fase de basis bieden voor ontwikkeling naar de volgende fase. Je leert bovendien hoe jij de ontwikkeling van die competenties faciliteert vanuit je professionele of leidersrol.

Gevorderde thema's
 • Zelfregulatie en zicht op je automatische overlevingsstrategieën in de verschillende ontwikkelfasen van het taaksysteem
 • Autoriteitsissues in het taaksysteem tussen de leden onderling en in relatie tot jou als interventionist
 • Stereotype rollen in het taaksysteem (de stereotiepe leider, patiënt, nar, zeurpiet, zondebok, enzovoorts)
 • Leiderschap in contractering nemen door allen trajecten te contracteren die werkelijke waarde en een duurzaam resultaat bieden
Systemisch kijken

Je leert diep in de onderstroom verkennen welke dynamieken spelen door jezelf als representant van het systeem als geheel te leren waarnemen. Zonder een opstelling te doen, leer je wel de kracht van systemisch kijken gebruiken in je interventies.

Het effect is dat je met vertrouwen en rust -vanuit contact- weet welke interventies het taaksysteem in ontwikkeling helpen ten gunste van het beste gezamenlijke resultaat.

Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze en ervaren Teamcoaches, Organisatiecoaches, Agile en Lean coaches, HR professionals, en Leiders die werken in-, en met taaksystemen. Het doel is steeds om het hoogst mogelijke rendement uit samenwerking te faciliteren.

Je bent ervaren en je wil jouw expertise tot op senior niveau inzetten in de organisaties waarin of waarmee je werkt.

Je bent nieuwsgierig en reflecteert van nature graag op jezelf en processen die je waarneemt in taaksystemen. Instapniveau is HBO+ werk en denkniveau.

Onderdelen programma
 • 5 Opleidingsmodules. Elke module duurt twee aaneengesloten dagen. De modules zijn om de 8 weken gepland
 • 4 Intervisie en oefensessies met een leerteam uit de opleiding
 • 5 Individuele coach sessies met de opleider vanuit Tachles
 • onbeperkte Individuele ondersteuning bij lastige situaties
 • literatuur:
  • Competente mensen, incompetente teams (de Jong, 2021)
  • Beheers je! (de Jong, 2023)
 • 4 Online supervisie sessies tussen elke twee modules in, en na de laatste module
 • afsluitend assessment en eindwerkstuk voor de registratie 
Module 1: Jij als instrument en spiegel van het systeem

De lerende opleidingsgroep krijgt vorm en is de basis om alle theoretische kaders direct zichtbaar te maken. Men ervaart direct in de praktijk hoe een systeem werkt en wat de invloed is van de groep in de eerste fase van ontwikkeling op ons als deelnemer. Onze ervaring is van groot belang voor een interventie met impact. Daarnaast werken we met de praktijk casuïstiek van alle deelnemers.

Theoretische kaders

 • Systeemdenken
 • 4 Interventiezones
 • Systeem ontwikkelfasen
 • Het lichaam als spiegel van de groep
 • Interventie techniek
Module 2: Interveniëren in het systeem

De focus ligt nu op de onderstroom en hoe deze zichtbaar en bespreekbaar te maken. We oefenen met de techniek om de groep te laten leren. Als een groep gaat zien wat het effect is van de interactiepatronen op het resultaat, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Universele dynamieken in systemen krijgen steeds concreter vorm. We werken aan de hand van cases uit de praktijk en de dynamiek van de groep zelf.

Theoretische kaders

 • Snel oplossen óf investeren in een lerende groep
 • Universele communicatiepatronen rondom macht
 • Projectiemechanismen en overdrachtsfenomenen
 • Hanteren van onderhuidse spanning en frustratie
Module 3: Rolverstrikkingen en autoriteit issues

Verstrikkingen tussen de leden onderling en naar de interventionist kosten een hoop energie. En ze zijn niet te vermijden. Het gaat evenwel ten koste van de resultaten. Voor de interventionist is het belangrijk dat deze stevig blijft staan en weet welke interventies in deze fase werken, en welke (nog) niet. 

Theoretische kaders

 • Autoriteit issues in de onderstroom
 • Horizontale en vertikale overdracht
Module 4: Stereotype rollen en het doorbreken van stereotype rollen

Tijdens de vierde module verkennen we de dynamiek ten grondslag aan het ontstaan van stereotype rollen in systemen zoals de zondebok, de patiënt, de informele leider, de nar, enzovoorts. De interventies zijn afhankelijk van de fase van systeemontwikkeling. 

Theoretische kaders

 • Systemische principes
 • Stereotypen in Systemen
Module 5: Integratie en verdieping

In de laatste module staat de integratie van de geleerde stof centraal. Deelnemers nemen nu zelf een deel van het programma op door een stuk van de behandelde theorie te koppelen aan hun eigen proces binnen het lerende taaksysteem en daarin de rest van het lerende systeem mee te nemen in concrete opdrachten. 

 

Intervisie in leerteams

Tijdens de eerste module verdeelt de groep zich in 2 leerteams. Tussen de modules door fungeren deze leerteams als veilige oefenplek en intervisieplatform.

Supervisie 

Tussen elke 2 modules komt de gehele opleidingsgroep onder leiding van de opleiding bij elkaar voor supervisie. De praktijkervaringen en vragen van de deelnemers zijn leidend. 

Coachgesprekken met Tachles opleider

Gedurende het opleidingstraject worden minimaal 4 individuele coachgesprekken ingepland. Tijdens deze gesprekken wordt je door de opleider van de leergang gecoacht op persoonlijke thema’s zodat je in de praktijk jezelf stevig en met vertrouwen manifesteert in de rol van interventionist. Tussendoor coaching en sparren met de opleider naast de coachgesprekken is inbegrepen bij de opleiding. 

Werkwijze

Parallel aan de individuele begeleiding van de deelnemers wordt de groep gefaciliteerd in de ontwikkeling als ‘lerende groep’. De groep is de plaats waar we systeemdenken direct in de praktijk van de groep toepassen. Hoe verder de groep in haar ontwikkeling groeit, hoe groter de leeropbrengst van de individuele deelnemer.

De verhouding theorie vs. toepassen is ongeveer 20% – 80%. We gebruiken de theorie in de groep, deze gaat daardoor direct leven en raakt stevig verankerd.

Studiebelasting

Contacturen opleiding: ± 145 uur

 • opleidingsdagen
 • supervisie 
 • coaching 
 • intervisie 

Literatuur en zelfstudie: ± 45 uur

 • Verplichte literatuur:
  • Competente mensen, incompetente teams (De Jong, 2021)
  • Beheers je! (De Jong, 2023)
 • Reflectieverslagen 
 • Video assessment en eindwerkstuk 

Uitvoerend: direct na de eerste module: 

 • praktijk oefenen en experimenteren interventietechniek

Het is mogelijk de leergang af te sluiten met een assessment. Wanneer je gebruik wil maken van dit aanbod vragen we je uiterlijk 8 weken na de laatste opleidingsdagen video opnames en een eindwerkstuk in te leveren bij de Tachles opleider. Nadat de opleider het materiaal geëvalueerd heeft, spreken jullie de inhoud van het werkstuk en de videofragmenten samen door tijdens een evaluatie gesprek.

De opleiding Interveniëren met Impact is gecertificeerd door het ST!R. Wanneer de opleiding succesvol wordt afgerond, is het mogelijk om je als teamcoach aan te melden bij het register Erkende Teamcoaches van het ST!R.

De opleiding is erkend door het kwaliteitsregister Mediatiorsfederatie. Na deelname aan de opleiding kun je 72 PE-punten ontvangen en 8 supervisie punten.

NIP Psychologen kunnen 45 studiepunten ontvangen na deelname aan de opleiding.

Praktische informatie

Doorlooptijd opleiding: ± 10 maanden.
Plaats: Hilversum.

Heb je interesse en wil je samen verkennen of deze opleiding aansluit bij jouw beoogde ontwikkeling als interventionist? Weten wat jouw investering is? Vraag een vrijblijvend verkenningsgesprek aan en ontvang de informatie die jij nodig hebt.

Groep 9 2022: Deze groep zit vol

Interveniëren met Impact 9:
Module 1: 20 & 21 juni 2022
Module 2: 7 & 8 september 2022
Module 3: 7 & 8 november 2022
Module 4: 9 & 10 januari 2023
Module 5: 6 & 7 maart 2023

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
7 juli 2022
11 oktober 2022
6 december 2022
9 februari 2023

 

Groep 10 2022: Inschrijvingen gesloten

Interveniëren met Impact 10:
Module 1: 26 & 27 september 2022
Module 2: 21 & 22 november 2022
Module 3: 16 & 17 januari 2023
Module 4: 13 & 14 maart 2023
Module 5: 1 & 2 mei 2023

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
3 november 2022
20 december 2022
16 februari 2023
13 april 2023

 

Groep 11 2022: Deze groep zit vol

Interveniëren met Impact 11:
Module 1: 1 & 2 december 2022
Module 2: 23 & 24 januari 2023
Module 3: 20 & 21 maart 2023
Module 4: 15 & 16 mei 2023
Module 5: 3 & 4 juli 2023

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
13 januari 2023
24 februari 2023
21 april 2023
16 juni 2023

 

Groep 12 2023: Deze groep zit vol

Interveniëren met Impact 12:
Module 1: 9 & 10 maart 2023
Module 2: 11 & 12 mei 2023
Module 3: 29 & 30 juni 2023
Module 4: 7 & 8 september 2023
Module 5: 2 & 3 november 2023

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
18 april 2023
1 juni 2023
20 juli 2023
5 oktober 2023

 

Groep 13 2023: Inschrijvingen lopen

Interveniëren met Impact 13:
Module 1: 26 & 27 juni 2023
Module 2: 4 & 5 september 2023
Module 3: 16 & 17 oktober 2023
Module 4: 18 & 19 december 2023
Module 5: 12 & 13 februari 2024

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
18 juli 2023
26 september 2023
14 november 2023
18 januari 2024

 

Groep 14 2023

Interveniëren met Impact 14:
Module 1: 9 & 10 oktober 2023
Module 2: 4 & 5 december 2023
Module 3: 29 & 30 januari 2024
Module 4: 27 & 28 maart 2024
Module 5: 27 & 28 mei 2024

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
7 november 2023
9 januari 2024
27 februari 2024
25 april 2024

 

Groep 15 2023

Interveniëren met Impact 15:
Module 1: 11 & 12 december 2023
Module 2: 5 & 6 februari 2024
Module 3: 25 & 26 maart 2024
Module 4: 13 & 14 mei 2024
Module 5: 8 & 9 juli 2024

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
11 januari 2024
7 maart 2024
23 april 2024
11 juni 2024

Contactformulier

Na ontvangst van het contactformulier, wordt contact opgenomen voor een intakegesprek. In dit gesprek verkennen we of deze opleiding aansluit bij jouw leerbehoefte.